10:03, 08/03/2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh"

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-phun-khu-khuan-lam-sach-moi-truong-khong-khinham-ngan-ngua-dich-benh-covid-19-nam-2023-tai-cang-hkqt-cam-ranh)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-phun-khu-khuan-lam-sach-moi-truong-khong-khinham-ngan-ngua-dich-benh-covid-19-nam-2023-tai-cang-hkqt-cam-ranh)


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 09 tháng 03 năm 2023


- Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: 10 giờ ngày 15 tháng 03 năm 2023


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Người liên hệ:


* Phòng Điều hành sân bay (Ông Trần Xuân Thảo - Tel: 090.6098.789)


* Phòng Kế hoạch tài chính (Ông Lê Hòa Khánh - Tel: 098.3735.799)


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp, quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Có số năm hoạt động tối thiểu: 05 năm.


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với thời gian thực hiện 12 tháng về việc cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 mà đơn vị cung cấp đã hoàn thành toàn bộ với quy mô (khối lượng) thực hiện tối thiểu ≥ 52.110 m3 (gửi kèm theo hợp đồng tương tự Biên bản nghiệm thu dịch vụ hoặc hóa đơn VAT).


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP