07:01, 09/01/2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-mua-sam-hoa-chat-phuc-vu-cho-he-thong-dieu-hoakhong-khi-trung-tam-chiller-va-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-06-thang-dau-nam-2023-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh


 

 

Thông báo Mời chào giá


V/v: Mua sắm hóa chất phục vụ cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng đầu năm 2023 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm hóa chất phục vụ cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng đầu năm 2023 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-mua-sam-hoa-chat-phuc-vu-cho-he-thong-dieu-hoakhong-khi-trung-tam-chiller-va-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-06-thang-dau-nam-2023-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá: Từ 8 giờ ngày 09/01/2023 đến trước 9 giờ ngày 12/01/2023
- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ ngày 12/01/2023.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Địa chỉ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - phường Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh.


Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918 Fax: (0258) 3989908 / 3989906


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.


- Tel: 033.9347.617.


- Người liên hệ: Ông Phạm Ngọc Khánh - Chuyên viên môi trường.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.