10:10, 16/10/2022

Thông báo mời chào giá

V/v: Cung cấp dịch vụ sửa chữa hạng mục "Sơn bảo dưỡng 150 băng 4 ghế ngồi chờ hành khách ra tàu bay tại nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh" Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sơn bảo dưỡng 150 băng 4 ghế ngồi chờ hành khách ra tàu bay tại nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh".

V/v: Cung cấp dịch vụ sửa chữa hạng mục “Sơn bảo dưỡng 150 băng 4 ghế ngồi chờ hành khách ra tàu bay tại nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh” Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sơn bảo dưỡng 150 băng 4 ghế ngồi chờ hành khách ra tàu bay tại nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm


https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-sua-chua-hang-muc-son-bao-duong-150-bang-4-ghe-ngoi-cho-hanh-khach-ra-tau-bay-tai-nha-ga-t1-cang-hkqt-cam-ranh


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian thông báo chào giá: Lúc 09 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2022, đến 8 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2022.


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 20 tháng 10 năm 2022.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


+ Địa chỉ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Phường Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh.


+ Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918 Fax: (0258) 3989908 / 3989906


+ Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.


- Tel: 0961 870 898.


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Độ - Nhân viên Bảo trì TTB.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.