11:06, 26/06/2022

Thông báo mời chào giá

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường dẫn sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-bao-tri-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-200m3-ngay-dem-nam-2022-cang-hkqt-cam-ranh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Bảo trì hệ thống xử lý nước thải 200m3/ ngày đêm năm 2022


Cảng HKQT Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo trì hệ thống xử lý nước thải 200m3/ngày đêm năm 2022 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường dẫn sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-bao-tri-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-200m3-ngay-dem-nam-2022-cang-hkqt-cam-ranh


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá: Từ 9 giờ ngày 27/6/2022 đến trước 9 giờ ngày 30/6/2022.


- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ ngày 30/6/2022.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Địa chỉ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Phường Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh.


Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918 Fax: (0258) 3989908 / 3989906


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng. - Tel: 033.9347.617.


- Người liên hệ: Ông Phạm Ngọc Khánh - Chuyên viên môi trường.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp phù hợp với ngành nghề liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải.


- Có tối thiểu 02 nhân sự có trình độ đại học liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Bằng tốt nghiệp, Hợp đồng lao động của nhân sự với công ty).


- Có số năm hoạt động tối thiểu: 03 năm trở lên


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.