Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thứ Năm, 06/01/2022, 22:56 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN


Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác xã Cam Thành Bắc năm 2022.


UBND xã Cam Thành Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác xã Cam Thành Bắc năm 2022.


- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.


- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm


- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 08 giờ ngày 06/01/2022 đến 15 giờ ngày 13/01/2022.


- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ đấu thầu UBND xã Cam Thành Bắc địa chỉ: Xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm (Liên hệ ông/bà: Phạm Thị Trà My - CCTCKT - UBND xã số điện thoại 02583985443).


- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 13/01/2022


- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/01/2022 tại Văn phòng UBND xã Cam Thành Bắc.


Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin UBND xã Cam Thành Bắc - địa chỉ: Xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm (Liên hệ ông/bà: Phạm Thị Trà My - CCTCKT - UBND xã số điện thoại 02583985443).


Vậy kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh rút gọn (có mẫu kèm theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn).
 

.

các thông tin tiện ích