10:12, 10/12/2019

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.


- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt


động các cơ quan Đảng của tỉnh Khánh Hòa năm 2019.


- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo chào hàng cạnh tranh


- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.


- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng của tỉnh Khánh Hòa năm 2019.


- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Khánh Hòa.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Đấu thầu rộng rãi trong nước).


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 11/12/2019 đến trước 15 giờ 00, ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính).


- Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3814223; FAX: 0258.3816138.


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 20/12/2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.