11:02, 23/02/2023

UBND phường Vĩnh Hòa thông báo thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 7 trường hợp thuộc dự án Champarama Resort & Spa, thành phố Nha Trang

UBND phường Vĩnh Hòa thông báo thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 trường hợp thuộc dự án Champarama Resort & Spa, thành phố Nha Trang

UBND phường Vĩnh Hòa thông báo thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 trường hợp  thuộc dự án Champarama Resort & Spa, thành phố Nha Trang
 
Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng thuộc dự án Champarama Resort & Spa;
 
Căn cứ Văn bản số 10/BCCTHĐ ngày 18/01/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập phân công nhiệm vụ Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng thuộc dự án Champarama Resort & Spa;
 
UBND phường Vĩnh Hòa thông báo: đề nghị các hộ gia đình, cá nhân theo danh sách sau đây có mặt tại vị trí thửa đất đang sử dụng; Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28/02/2023 để Ban thực hiện cưỡng chế tiến hành công tác cưỡng chế thu hồi đất theo Kế hoạch đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt:
 
1. Ông Tạ Hùng Cường (thửa đất 51; tờ số 04; diện tích 89,5 m2); CCCD số: 001075011118; Thường trú: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội.
 
2. Ông Trần Đình Hồng (thửa đất 50; tờ số 04; diện tích 57,3 m2); CMND số: 111100169; Thường trú: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Tây.
 
3. Ông Nguyễn Văn Tuyến (thửa đất 04; tờ số 05; diện tích 41,1 m2); CMND số: 225268389; Thường trú: xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
 
4. Ông Nguyễn Văn Hưng (thửa đất 03; tờ số 05; diện tích 45,8 m2); CMND số: 225396095; Thường trú: Thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.
 
5. Bà Nguyễn Trần Thanh Hoàng (thửa đất 01; tờ số 02; diện tích 87,6m2); CMND số: 225468223; Thường trú: Tổ 1, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
 
6. Bà Trần Thị Chuyên (thửa đất 27; tờ số 04; diện tích 65,9 m2); CMND số: 225036392; Thường trú: Hạp Phú, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.
 
7. Ông Hà Văn Thuận (thửa đất 36; tờ số 02; diện tích 102,4 m2); CMND số: 112432005; Thường trú: Số 22 đường Hoàng Tăng Bí, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 
 
UBND phường thông báo nội dung nêu trên để 07 hộ gia đình, cá nhân cần biết thông tin và thực hiện đúng với quy định ban hành.