11:01, 30/01/2023

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa


– Xã hội thuộc UBND xã Phước Đồng.


- Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/02/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

THÔNG BÁO


Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa.


– Xã hội thuộc UBND xã Phước Đồng.


- Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/02/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


- Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang, Khu liên cơ quan thành phố số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3522230 hoặc 0258.3521040.


Lưu ý: Những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã của thành phố Nha Trang năm 2022 thì không được điều chỉnh đơn vị và chức danh dự tuyển theo Thông báo này.