03:01, 31/01/2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2)

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2)

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2)

 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN);

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và Nghị định số 66/2020/NĐ CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hoà V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

UBND huyện Diên Khánh nhận được Đơn đăng ký số 722/CV-PTDA ngày 28/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đăng ký Chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ - VCN, xã Diên Thọ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Để thuận tiện cho các đơn vị có nhu cầu tham gia đầu tư cụm công nghiệp theo quy định pháp luật, UBND huyện Diên Khánh thông báo các nội dung như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án cụm công nghiệp:

  • Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2).
  • Địa điểm: Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Diện tích: 30,98ha.
  • Ranh giới dự án:

+ Phía Đông Bắc giáp: Quốc lộ 27C.

+ Phía Tây Bắc giáp: Đất lúa.

+ Phía Đông Nam giáp: Dự án CCN Diên Thọ của Công ty TNHH B,J Korea (giai đoạn 1).

+ Phía Tây Nam giáp: Đất trồng cây lâu năm, hàng năm.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp bao gồm:

  • Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư dự án.
  • Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp;
  • Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư đã được kiểm toán; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;
  • Bản sao tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm đã thực hiện dự án tương tự;

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về Văn phòng UBND huyện Diên Khánh trong thời gian 15 ngày làm việc (Kể từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023) để tổng hợp, trình Sở Công thương thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.

UBND huyện Diên Khánh đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa thông báo nội dung tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2), xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để các Nhà đầu tư quan tâm được biết và đăng ký./