11:08, 19/08/2022

UBND huyện Cam Lâm thông báo

Về việc kê khai, nộp hồ sơ đất bị giải tỏa, ảnh hưởng HLAT lưới điện tại dự án: Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và Đường dây 220kV đấu nối trên địa bàn huyện Cam Lâm
 

Căn cứ Thông báo số 155/TB-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện Cam Lâm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kV đấu nối vào trạm; Hiện nay, UBND huyện Cam Lâm đang triển khai công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị giải tỏa, ảnh hưởng HLAT lưới điện tại dự án: Trạm biến áp 220KV Cam Ranh và Đường dây 220kV đấu nối trên địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm thông báo:
 
1. Thực hiện kê khai, nộp hồ sơ về đất:
 
a. Tại xã Cam Hiệp Nam:
 
- Khu vực thực hiện kê khai, nộp hồ sơ thửa đất: thôn Suối Cát; thôn Quảng Đức xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 
 
- Vị trí thửa đất kê khai:
 
+ Thửa đất số: 1; 6 tờ trích đo số 3 và thửa 40 tờ trích đo số 5, tương ứng thửa đất số 142; 147 và 82 tờ bản đồ địa chính số 1. 
 
+ Thửa đất số: 17, 14 tờ trích đo số 4, tương ứng thửa đất số 87; 95 tờ bản đồ địa chính số 5.
 
+ Thửa đất số: 26; 22; 35; 34 tờ trích đo số 6, tương ứng thửa đất số 13; 383; 385; 384 tờ bản đồ địa chính số 7 (bản đồ VN2000).
 
b. Tại thị trấn Cam Đức:
 
- Khu vực thực hiện kê khai, nộp hồ sơ thửa đất: TDP Nghĩa Nam, TT. Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Vị trí thửa đất kê khai: 
+ Thửa đất số: 2; 4-1;4 -2; 4-3; 5; 6; 7; 8 tờ trích đo số 7 tương ứng thửa đất số 10, 8, 52; 53; 54; 12 tờ bản đồ địa chính số 52.
 
+ Thửa đất số: 12; 39; 31; 38 tờ trích đo số 7 tương ứng thửa đất số 313; 314; 193; 90 tờ bản đồ địa chính số 53 (bản đồ VN2000).
 
2. Đối tượng và thời gian kê khai, nộp hồ sơ về đất: 
 
- Đối tượng kê khai: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất tại vị trí thửa đất theo Mục1 nêu trên.
 
- Thời gian là 07 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
 
- Trường hợp hết thời gian thực hiện kê khai, nộp hồ sơ theo thông báo này nếu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong khu vực thực hiện dự án không thực hiện việc kê khai, nộp hồ sơ thì UBND huyện Cam Lâm sẽ tiến hành kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ với hình thức vắng chủ theo quy định.
 
3. Tổ chức thực hiện:
 
- Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong khu vực thực hiện dự án liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm hoặc UBND các xã, thị trấn Cam Đức, Cam Hiệp Nam để thực hiện kê khai, nộp hồ sơ đất.
 
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định./