10:08, 06/08/2020

Trường Đại học Nha Trang thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu sản xuất chitin phân tử lượng thấp có hoạt tính sinh học và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản cá Ngừ chù (Auxis thazard) nguyên liệu",

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường


Trường Đại học Nha Trang thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu sản xuất chitin phân tử lượng thấp có hoạt tính sinh học và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản cá Ngừ chù (Auxis thazard) nguyên liệu”,


Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản


Mã số: 9540105


Của nghiên cứu sinh: Trần Văn Vương


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 22 tháng 8 năm 2020


Tại Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.