Thông báo về việc giải quyết công nợ và nhận lại tài sản

Thứ Hai, 21/01/2019, 21:30 [GMT+7]

Thông báo về việc giải quyết công nợ và nhận lại tài sản

Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 002/HTKD/TL-IS ký kết ngày 01/12/2014 giữa Công ty TNHH ISTANBUL và Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi;


Căn cứ Hợp đồng cho thuê mặt bằng số 01/2016/HĐCTMB-TL ký kết ngày 30/03/2016 giữa ông La Huệ Cường và Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi;Phụ lục 01 ký kết ngày 30/03/2016 giữa ông La Huệ Cường, Công ty cổ phần quản lý nhà hàng Hương vị Tứ Xuyên và Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi;Thông báo ngày 24/09/2016 của Công ty cổ phần quản lý nhà hàng Hương vị Tứ Xuyênvề việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng trước thời hạn;


Căn cứ Văn bản số 25/2018/CV-TL ngày 11/05/2018, Văn bản số 32/2018/CV-TL ngày 25/05/2018 và Văn bản số 38/2018/CV-TL ngày 04/06/2018 của Công ty cổ phần du lịch Thắng Lợi gửi Công ty cổ phần quản lý nhà hàng Hương vị Tứ Xuyên về việc thanh toán tiền thuê mặt bằng, điện và nước;


Căn cứ Văn bản số 24/2018/CV-TL ngày 11/05/2018, Văn bản số 31/2018/CV-TL ngày 25/05/2018 và Văn bản số 37/2018/CV-TL ngày 04/06/2018 của Công ty cổ phần du lịch Thắng Lợi gửi Công ty TNHH ISTABUL về việc thanh toán tiền thuê mặt bằng, điện và nước.


Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợiđã thông báo,gọi điện nhắc nhở, gửi văn bản nhắc nợ rất nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi của Quý Công ty, chính vì vậy, Công ty chúng tôi thông báo tới Công ty TNHH ISTABUL và Công ty cổ phần quản lý nhà hàng Hương vị Tứ Xuyên:


1.    Trước ngày 15/02/2019 tới văn phòng Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi tại số 04 Pasteur, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để giải quyết công nợ và nhận lại toàn bộ tài sản của Quý Công ty để lại.


2.    Sau ngày 15/02/2019 nếu Quý Công ty không đến giải quyết công nợ và nhận lại toàn bộ tài sản để lại thì Công ty chúng tôi sẽ thực hiện thanh lý toàn bộ tài sản để lại của Quý Công ty để bù trừ công nợ, giải phòng mặt bằng vàCông ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát, thiệt hại nào của Quý Công ty có liên quan tới tài sản này.


Trân trọng thông báo!

Khánh Hoà, ngày 14 tháng 01 năm 2019


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI


 

.

các thông tin tiện ích