06:04, 07/04/2023

Thông báo mất trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công ty cổ phần cà phê Mê Trang, địa chỉ 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện thất lạc trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất của 03 thửa đất do quá trình bàn giao và lưu trữ giữa các bộ phận gồm: Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 8, số phát hành GCN: CI 736840, số vào sổ cấp GCN: CT-14415; thửa đất số 213, tờ bản đồ số 8, số phát hành GCN: CI 736841, số vào sổ cấp GCN: CT-14416; thửa đất số 214, tờ bản đồ số 8, số phát hành GCN: CI 736842, số vào sổ GCN: CT- 14417.

Công ty cổ phần cà phê Mê Trang, địa chỉ 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện thất lạc trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất của 03 thửa đất do quá trình bàn giao và lưu trữ giữa các bộ phận gồm: Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 8, số phát hành GCN: CI 736840, số vào sổ cấp GCN: CT-14415; thửa đất số 213, tờ bản đồ số 8, số phát hành GCN: CI 736841, số vào sổ cấp GCN: CT-14416; thửa đất số 214, tờ bản đồ số 8, số phát hành GCN: CI 736842, số vào sổ GCN: CT- 14417. Địa chỉ các thửa đất: Khu Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang. Vậy, ai nhặt được xin liên hệ theo địa chỉ trên. Xin cảm ơn.