10:05, 21/05/2021

Thông báo "V/v Thất lạc giấy chứng nhận bảo hiểm"

Trong thời gian vừa qua, do sơ xuất của Đại lý/Nhân viên của Công ty đã làm thất lạc một số quyển ấn chỉ xe máy, gồm những seri sau :

THÔNG BÁO “V/v :Thất lạc giấy chứng nhận bảo hiểm”

Trong thời gian vừa qua, do sơ xuất của Đại lý/Nhân viên của Công ty đã làm thất lạc một số quyển ấn chỉ xe máy, gồm những seri sau :

 

STT

QUYỂN SỐ

TỪ SỐ

ĐẾN SỐ

TÌNH TRẠNG

1

897624

8976231

8976240

Chưa sử dụng

2

832383

8323821

8323830

Chưa sử dung

3

854096

8540951

8540960

Chưa sử dụng

4

854097

8540961

8540970

Từ số 8540961 - 8540962 đã cấp và nộp phí

Còn từ số seri 8540963 -  8540970 chưa sử dụng

5

854102

8541011

8541020

Chưa sử dung

6

852981

8529801

8529810

Chưa sử dụng

Vậy, Công ty Bảo Minh Khánh Hòa xin thông báo toàn bộ những giấy chứng nhận bảo hiểm trên không có giá trị sử dụng và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những giấy chứng nhận trên. Nếu tổ chức, cá nhân nào nhặt được xin liên hệ :

+ Công ty Bảo Minh Khánh Hòa;

          + Địa chỉ: Số 86 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa;

         + Điện thoại : 02583 522.888 – 02583 521.555; Fax : 02583 522.000.