09:10, 27/10/2021

Bố cáo niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-SGDHN ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin công bố về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

BỐ CÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-SGDHN ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin công bố về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:


1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH


- Tên Tiếng Anh: CAMRANH PORT JOINT STOCK COMPANY


- Địa chỉ trụ sở chính: 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, Tổ dân phố Đá Bạc, Phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa


- Điện thoại: (0258) 3854 307 Fax: (0258) 3854 536


Website: http://camranhport.vn/


- Vốn điều lệ đăng ký: 245.018.170.000 đồng


- Vốn điều lệ thực góp: 245.018.170.000 đồng.


2. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/04/2009 và thay đổi lần thứ 4 ngày 03/06/2020.


3. Ngành nghề kinh doanh chính: Bốc xếp hàng hóa, Vận chuyển hàng hóa, Quản lý khai thác cảng biển, Kinh doanh kho bãi, Bến thủy nội địa, Dịch vụ thương mại,…


4. Cổ phiếu niêm yết


- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông


- Mã chứng khoán: CCR


- Sàn niêm yết: HNX


- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu


- Số lượng chứng khoán niêm yết: 24.501.817 cổ phiếu


- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 245.018.170.000 đồng.


Mọi thông tin liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu sẽ được công bố: trên website của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại địa chỉ: (http://camranhport.vn/) và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: (www.hnx.vn)