08:06, 13/06/2015

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Hương Biển


Địa chỉ: 30 Ngô Đức Kế , Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3510377


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201645710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28-5-2015.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Hương Biển


Địa chỉ: 30 Ngô Đức Kế , Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3510377


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201645710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28-5-2015.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Văn Nhân