08:12, 18/12/2021

Công ty TNHH Hòa Thắng thông báo tuyên bố phá sản

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Hòa Thắng:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Vũ - Giám đốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200578370 đăng ký lần đầu ngày22/3/2004 và thay đổi lần thứ 4, ngày 25/7/2011 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN


1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Hòa Thắng:


Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Vũ - Giám đốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200578370 đăng ký lần đầu ngày22/3/2004 và thay đổi lần thứ 4, ngày 25/7/2011 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.


Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Hòa Thắng:


2.1. Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty TNHH Hòa Thắng.


2.2. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với các khoản nợ của Công ty TNHH Hòa Thắng kể từ ngày 07/12/2021.


2.3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thắng.


2.4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Hòa Thắng để tiêu hủy theo quy định của pháp luật và xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Các chứng từ, tài liệu của Công ty TNHH Hòa Thắng do ông Nguyễn Xuân Vũ lưu trữ theo quy định của pháp luật.