10:18, 17/06/2023

Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa - Chi nhánh Diên Khánh thông báo

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Khải do nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 trường hợp bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng văn bản chuyển quyền theo quy định
    
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) do nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 trường hợp bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng văn bản chuyển quyền theo quy định, thửa đất tại xã Diên Đồng huyện Diên Khánh; Mã số tiếp nhận hồ sơ 082307645, 082307646, 082307648, 082307649, 082307650, 082307651.

Hồ sơ thể hiện như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 497598, số vào sổ cấp GCN 00519 QSDĐ/DĐ-DK do Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh cấp ngày 29/12/1998 cho Hộ ông Nguyễn Quang Trung và bà Trần Thị Đức. Trong đó có các thửa đất: 

Thửa đất số 110 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng, diện tích 2120m², loại đất màu;

Thửa đất số 150 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng, diện tích 960m², loại đất màu;

Thửa đất số 151 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng, diện tích 2190m², loại đất màu;

Thửa đất số 271 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng, diện tích 3340m², loại đất màu;

Thửa đất số 322 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng, diện tích 2080m², loại đất T+ vườn;

Thửa đất số 130 tờ bản đồ 16 xã Diên Đồng, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Xuân theo Giấy chứng nhận số CS988208, cấp ngày 01/10/2019 (thửa đất số 179 tờ bản đồ số 16) ngày 02/10/2019, còn lại một phần diện tích thửa đất số 178, tờ bản đồ số 16;

Thửa đất số 238 tờ bản đồ 16 xã Diên Đồng, diện tích 2850m², loại đất màu;

Bản chính Giấy cho đất ngày 05/12/2001, nội dung: Hộ ông Nguyễn Quang Trung và bà Trần Thị Đức ký tặng cho ông Nguyễn Quang Khải các thửa đất tại Thôn 4, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, gồm các thửa đất:

Thửa đất số 110, tờ bản đồ số 11, diện tích 2120m², loại đất màu;

Thửa đất số 150, tờ bản đồ số 11, diện tích 960m2, loại đất màu;

Thửa đất số 151, tờ bản đồ số 11, diện tích 2190m2, loại đất màu;

Thửa đất số 271, tờ bản đồ số 11, diện tích 3340m2, loại đất màu;

Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 11, diện tích 2080m2, loại đất T+ vườn;

Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 15, diện tích số 3470m2, loại đất LNK;

Thửa đất số 238, tờ bản đồ số 16, diện tích 2850m2, loại đất màu;

Hộ ông Nguyễn Quang Trung và bà Trần Thị Đức cam kết sẽ không khiếu nại gì về sau và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giấy cho đất có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Quang Khải, ông Nguyễn Quang Trung, bà Trần Thị Đức, Nguyễn Thị Trần Ly, bà Nguyễn Thị Lan Nhi, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, ông Nguyễn Quang Hoàng, ông Nguyễn Quang Hạnh, ông Nguyễn Quang Kim, ông Nguyễn Quang Hồng và ông Nguyễn Quang Tuyến.

Vị trí, ranh giới thửa đất số 110 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 43 (một phần) tờ bản đồ số 16 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 233-2022 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 26/12/2022, diện tích 2141.8 m² BHK, tăng 21.8m² so Giấy chứng nhận và Giấy cho đất ngày 05/12/2001.

Vị trí, ranh giới thửa đất số 150, 151 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 58 tờ bản đồ số 16 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 22-2022 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 08/03/2023, diện tích 3385.4m² BHK, tăng 235.4m² so Giấy chứng nhận và Giấy cho đất ngày 05/12/2001.

Vị trí, ranh giới thửa đất số 271 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 130 tờ bản đồ số 16 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 232-2022 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 26/12/2022, diện tích 3642.8m² BHK, tăng 302.84m² so Giấy chứng nhận và Giấy cho đất ngày 05/12/2001.

Vị trí, ranh giới thửa đất số 322 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 14 tờ bản đồ số 37 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 237-2022 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 26/12/2022, diện tích 2345.2 m² ONT+CLN, tăng 265.2m² so Giấy chứng nhận và Giấy cho đất ngày 05/12/2001.

Vị trí, ranh giới thửa đất số 178 (một phần) tờ bản đồ 16 xã Diên Đồng được đo đạc chỉnh lý theo Mảnh trích đo địa chính số: 45-2023 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 16/04/2023, diện tích 2240.7m² BHK.

Vị trí, ranh giới thửa đất số 238 tờ bản đồ 16 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 94 tờ bản đồ số 24 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 235-2022 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 26/12/2022, diện tích 2707.4m² BHK, giảm 142.6m² so Giấy chứng nhận và Giấy cho đất ngày 05/12/2001.

Đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất Mẫu số 09/ĐK ngày 20/03/2023 của ông Nguyễn Quang Khải.

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Mẫu số 10/ĐK ngày 20/03/2023 của ông Nguyễn Quang Khải.

Căn cứ Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2451/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh kính đề nghị: Ủy ban nhân dân xã Diên Đồng thực hiện niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Khải do nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 trường hợp bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng văn bản chuyển quyền theo quy định đối với các thửa đất :

Thửa đất số 110 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 43 (một phần) tờ bản đồ số 16 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 233-2022 ngày 26/12/2022, diện tích 2141.8 m² BHK;

Thửa đất số 150, 151 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 58 tờ bản đồ số 16 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 22-2022 ngày 08/03/2023, diện tích 3385.4m² BHK

Thửa đất số 271 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 130 tờ bản đồ số 16 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 232-2022 ngày 26/12/2022, diện tích 3642.8m² BHK

Thửa đất số 322 tờ bản đồ 11 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 14 tờ bản đồ số 37 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 237-2022 ngày 26/12/2022, diện tích 2345.2 m² ONT+CLN.

Thửa đất số 178 (một phần) tờ bản đồ 16 xã Diên Đồng được đo đạc chỉnh lý theo Mảnh trích đo địa chính số: 45-2023 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh ký duyệt ngày 16/04/2023, diện tích 2240.7m² BHK.

Thửa đất số 238 tờ bản đồ 16 xã Diên Đồng được đo đạc thành thửa đất số 94 tờ bản đồ số 24 xã Diên Đồng theo Mảnh trích đo địa chính số: 235-2022 ngày 26/12/2022, diện tích 2707.4m² BHK

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh sẽ lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Nguyễn Quang Khải đúng theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh kính thông báo.