19:13, 08/05/2023

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang thông báo

Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Vĩnh Trung tại Xóm Gò, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, UBND thành phố Nha Trang thông báo về kế hoạch thu hồi đất như sau: 

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Vĩnh Trung tại Xóm Gò, Thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. 

2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.  

3. Diện tích và phạm vi ranh giới: 

- Diện tích giải tỏa: 138.504,8m². 

- Vị trí thực hiện: Xác định theo Trích đo địa chính số 74-2016 xã Vĩnh Trung do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 06/5/2016. 

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDV-XD Khánh Vĩnh. 

5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất: 

Dự kiến điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất: đến hết tháng 12/2023. 

6. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành)

7. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trên đất trong phạm vi dự án: Phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà,  đất, chất lượng tài sản có trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có), cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.