11:05, 14/05/2020

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020 (NĐ 45) của Chính phủ.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020 (NĐ 45) của Chính phủ.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy trình nêu tại Chương II NĐ 45, làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh và các bộ chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cung cấp danh sách tài khoản đăng ký này với Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30-5.


Sở Thông tin và Truyền thông được giao rà soát các tính năng, chức năng của Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu NĐ 45. Đồng thời, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực theo lộ trình từ nay đến năm 2025; trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện trực tuyến trước ngày 10-6. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan trung ương xây dựng, triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng thông tin quốc gia. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức đánh giá chất lượng phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tham mưu đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện...


N.V