10:12, 29/12/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Thực hiện tốt quản lý quỹ ngân sách nhà nước

Năm 2022, bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, KBNN Khánh Hòa đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cùng với toàn hệ thống KBNN thực hiện có hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN).

Năm 2022, bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, KBNN Khánh Hòa đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cùng với toàn hệ thống KBNN thực hiện có hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN).


Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ


Bám sát dự toán thu NSNN năm 2022, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; so sánh, đánh giá tình hình thu NSNN, ngân sách địa phương so với dự toán giao, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN của các cấp lãnh đạo. Đơn vị cũng đã tiếp tục tổ chức thực hiện một số giải pháp nhằm cải cách công tác thu NSNN; rút ngắn quy trình, thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ thu nộp NSNN, như: Triển khai thu phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN với 10 ngân hàng thương mại cổ phần, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối thiểu việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Đến thời điểm hiện nay, số lượng tài khoản chuyên thu của hệ thống KBNN Khánh Hòa là 37 tài khoản.

Kế toán viên Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xử lý chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến.
Kế toán viên Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xử lý chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến.

Bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022, KBNN Khánh Hòa đã tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan trên địa bàn và các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi NSNN, không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. KBNN Khánh Hòa đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN; ưu tiên kiểm soát thanh toán kịp thời các khoản thanh toán cá nhân, nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo, điều hành ngân sách của cấp có thẩm quyền.


Hiện đại hóa quản lý quỹ ngân sách nhà nước


Đối với công tác kế toán, thanh toán, quyết toán NSNN, các đơn vị KBNN đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo công tác thanh toán và phối hợp thu NSNN thông suốt, kịp thời và an toàn; hoàn thành việc tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 theo quy định. Về công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN Khánh Hòa thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu, chi tiền mặt, nhu cầu rút tiền mặt của đơn vị giao dịch để đảm bảo thanh toán cho các đơn vị được kịp thời; đẩy mạnh hướng dẫn các đơn vị thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN Khánh Hòa luôn được đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể, như: Tăng cường kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất từng đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy chế đánh giá công chức để phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực kế toán, thanh toán và kiểm soát chi NSNN…


Bên cạnh đó, năm 2022, KBNN Khánh Hòa tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo chương trình kế hoạch đề ra. Đơn vị đã triển khai thực hiện các quy trình, nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, đơn vị giao dịch; tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; cung cấp 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia… Số lượng chứng từ chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN Khánh Hòa trung bình mỗi ngày từ 4.200 đến 4.500, những ngày cao điểm cuối năm từ 5.000 đến 5.500 chứng từ mỗi ngày.KBNN Khánh Hòa cũng đã thực hiện thành công chuyển đổi trên Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư (ĐTKB-GD). Đến thời điểm hiện tại, KBNN Khánh Hòa đã chuyển đổi thành công 841 dự án. Qua đó, giúp KBNN các cấp chủ động truy cập khai thác phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp tại mọi thời điểm; công chức không phải thao tác, xử lý trên nhiều ứng dụng, giảm rất nhiều áp lực trong công việc…


Năm 2023, KBNN Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực…

 

Tính đến ngày 28-12-2022, thu NSNN trong cân đối đạt 16.550 tỷ đồng, bằng 137,7% so với dự toán được giao năm 2022. KBNN Khánh Hòa đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên đạt 90% so với dự toán; chi đầu tư phát triển đạt 76% so với dự toán.


Năm 2022, số lượng đơn vị giao dịch qua hệ thống KBNN Khánh Hòa là 1.634 đơn vị với 10.591 tài khoản. Doanh số hoạt động kế toán là 307.715  tỷ đồng; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt 152.869 tỷ đồng.


NGUYỄN TRANG