10:12, 08/12/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Chuẩn bị tốt cho khóa sổ kế toán năm 2022

Để hoàn thành công tác khóa sổ kế toán ngân sách năm 2022, ngay từ đầu tháng 12, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đã bám sát chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện thanh toán hồ sơ kịp thời.

Để hoàn thành công tác khóa sổ kế toán ngân sách năm 2022, ngay từ đầu tháng 12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã bám sát chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện thanh toán hồ sơ kịp thời.


Thực hiện khối lượng lớn công việc


Đến hẹn lại lên, vào tháng 12 hàng năm, công việc của gần 40 cán bộ, công chức Phòng Kế toán Nhà nước và Phòng Kiểm soát chi của KBNN Khánh Hòa lại tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục đều thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến nên áp lực về thời gian xử lý hồ sơ khá lớn. Theo báo cáo của KBNN Khánh Hòa, hiện nay, có 1.674 đơn vị giao dịch với kho bạc, tăng 80 đơn vị so với năm 2021. Doanh số hoạt động năm 2022 ước hơn 307,7 nghìn tỷ đồng. Số chứng từ giao dịch (thu - chi) hơn 2.450 chứng từ/ngày, tăng 171% so với cùng thời điểm năm 2021. KBNN Khánh Hòa luôn đảm bảo an toàn trong thanh toán, mọi hoạt động nghiệp vụ được ổn định và thông suốt.

 

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.


Bà Phạm Thị Hồ Lan - Giám đốc KBNN Khánh Hòa cho biết, để chuẩn bị tốt cho công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, KBNN Khánh Hòa luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, hướng dẫn của KBNN Việt Nam, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án để thực hiện thanh, quyết toán kịp thời. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của KBNN Việt Nam, KBNN Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát số liệu 11 tháng năm 2022 và đôn đốc đề nghị các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng đã đủ điều kiện thanh toán theo đúng quy định. Bên cạnh đó, căn cứ vào số liệu các khoản tạm thu, tạm giữ tại thời điểm ngày 30-11-2022, KBNN Khánh Hòa đã chủ động đề nghị cơ quan tài chính, thuế, hải quan và các cơ quan khác kịp thời xử lý các khoản phải thu chờ nộp ngân sách, các khoản tạm thu, tạm giữ khi đủ thông tin và điều kiện xử lý. KBNN Khánh Hòa cũng thực hiện đối chiếu số liệu với cơ quan thu đảm bảo khớp đúng về số liệu thu chi ngân sách nhà nước; rà soát số liệu phát sinh ở các chỉ tiêu chưa phù hợp (nếu có) trên báo cáo thu - chi ngân sách nhà nước để phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện điều chỉnh theo quy định.


Phát huy ứng dụng công nghệ


Để phục vụ công tác hoạt động nghiệp vụ nói chung và công tác khóa sổ nói riêng, thời gian qua, KBNN Khánh Hòa đã phát huy lợi thế của công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình hiện đại hóa của ngành. Trong đó, nhờ thực hiện Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN, việc truyền dữ liệu điện tử từ cơ quan kho bạc sang cơ quan thuế, tài chính, hải quan luôn kịp thời, khớp đúng; việc phối hợp thu ngân sách nhà nước cũng đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay, KBNN Khánh Hòa đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu ngân sách nhà nước với 10 ngân hàng thương mại cổ phần; đồng thời thực hiện mở tài khoản thanh toán ngoại tệ USD tại Vietcombank Khánh Hòa; bổ sung thu qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; thu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh; triển khai diện rộng truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử giữa cơ quan thuế và KBNN… Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân rất thuận lợi trong việc nộp ngân sách nhà nước, đồng thời có thể theo dõi thông tin trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.


Đối với kiểm soát chi ngân sách nhà nước, KBNN Khánh Hòa đã triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi ngân sách nhà nước phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách trung hạn, hàng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc. Đồng thời, đổi mới phương thức kiểm soát chi theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với việc phân cấp, giao trách nhiệm giải trình cho đơn vị sử dụng ngân sách.


MAI HOÀNG