11:03, 26/03/2021

Dư nợ cho vay hơn 61,7 tỷ đồng

Sáng 26-3, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Ninh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021. 
 

Sáng 26-3, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Ninh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021. 
 
Năm 2020, với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên và sự điều hành, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, các chỉ tiêu tăng trưởng của quỹ đều bám sát tiến độ kế hoạch đề ra từ đầu năm; kết quả kinh doanh có lãi. Tính đến ngày 31-12-2020, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ hơn 69,6 tỷ đồng, tăng hơn 16,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 30,5% so với năm 2019. Trong đó, vốn huy động 58,09 tỷ đồng (chiếm 83,5% tổng nguồn vốn hoạt động); vốn điều lệ hơn 9 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 đạt hơn 61,7 tỷ đồng (chiếm 88,7% tổng sử dụng vốn); trong đó, cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm gần 50% dư nợ cho vay; không phát sinh nợ quá hạn. Năm 2020, quỹ đã kết nạp thêm 287 thành viên, tăng 34% so với năm 2019, nâng tổng số thành viên của quỹ hiện nay lên 1.132 thành viên. 
 
Năm 2021, Quỹ TDND Ninh Hòa đặt mục tiêu vốn huy động đến cuối năm đạt 65 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9,2 tỷ đồng, vốn khác 1 tỷ đồng.
 
Hoàng Dung