08:10, 03/10/2021

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.


Hồ sơ, thủ tục áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nêu trên được Chính phủ giao Bộ Y tế, UBND, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách. Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013 của Chính phủ.


Các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch trước ngày nghị quyết này có hiệu lực, được phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định thì được áp dụng chính sách thuế nêu trên. Trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì được xử lý số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.


Chính phủ giao Bộ Y tế, UBND, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, phân bổ và chỉ đạo sử dụng hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng quy định.


Nghị quyết này được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


K.H