10:04, 10/04/2020

Khánh Hòa: Quý I, tổng thu ngân sách nhà nước giảm 6,93%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I ước được 4.581,8 tỷ đồng, giảm 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.343 tỷ đồng, tăng 71,06% và thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.238,8 tỷ đồng, giảm 21,72%. 
 

 

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I ước được 4.581,8 tỷ đồng, giảm 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.343 tỷ đồng, tăng 71,06% và thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.238,8 tỷ đồng, giảm 21,72%. 
 
Trong tổng thu từ sản xuất kinh doanh trong nước có 4/17 khoản thu tăng như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 283,6 tỷ đồng, tăng 60,42%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 386,7 tỷ đồng, tăng 8,65%; thu xổ số kiến thiết đạt 90 tỷ đồng, tăng 1,8%; thu khác ngân sách được 96 tỷ đồng, tăng 27,67%. Có 13/17 khoản thu giảm như: thu thuế bảo vệ môi trường giảm 0,48%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương giảm 12,45%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản giảm 19,04%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh giảm 22,11%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 31,55%; thu lệ phí trước bạ giảm 34,43%; thu phí và lệ phí giảm 37,54%; thu tiền sử dụng đất giảm 51,3%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm 52,32%; thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước giảm 66,7%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản giảm 75,49%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước giảm 87,6%; thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước giảm 96,71%.
 
Thiện Tâm