05:08, 12/08/2021

Cam Ranh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền số

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch 568 về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền số năm 2021. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin và chính quyền số là 4 tỷ đồng. Kế hoạch nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin…

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch 568 về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền số năm 2021. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin và chính quyền số là 4 tỷ đồng. Kế hoạch nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin…


Thành phố sẽ thực hiện 4 giải pháp trọng tâm gồm: ban hành chính sách và tuyên truyền về chính quyền số; gắn ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác số với người dân, doanh nghiệp; phát triển mô hình kết hợp giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp.


V.L