11:11, 16/11/2021

Hướng dẫn về việc tạm thời chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0

Thực hiện Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà", Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn tạm thời chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa Online tóm tắt một số nội dung như sau:
 
 

Thực hiện Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà", Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn tạm thời chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa Online tóm tắt một số nội dung như sau: