11:09, 05/09/2022

Xây dựng đề án hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 09

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ hội để Khánh Hòa phát triển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu của NQ, ở lĩnh vực nội vụ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng. Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

Nghị quyết (NQ) số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ hội để Khánh Hòa phát triển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu của NQ, ở lĩnh vực nội vụ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng. Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ


- Nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 09, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09, các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức ngành Nội vụ cần thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của NQ và các văn bản của Trung ương, địa phương nhằm thực hiện NQ này; xây dựng đề án hiện thực hóa các mục tiêu của NQ.


- Thưa ông, để hiện thực hóa các mục tiêu của NQ số 09, ở lĩnh vực nội vụ sẽ tập trung vào những nội dung gì?


- Giai đoạn 2022-2030, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng tiêu chí, điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng đề án tổng thể, đề án chi tiết xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm  với lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành quản lý công tại Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành quản lý công tại Khánh Hòa.


Ngành cũng tập trung thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, ngành chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền số; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; đơn giản hóa quy trình, thủ tục. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2030, nâng cao chỉ số CCHC tỉnh (PAR Index), tiếp tục cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...


Đồng thời, ngành tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo. Trong đó, chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ số, nhân lực có kỹ năng nghề thông qua đào tạo, đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc sở. Song song đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các NQ của Trung ương, nhất là các NQ về tăng cường chỉnh đốn Đảng. Toàn tỉnh sẽ hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm thực thi công vụ gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tổ chức thực hiện và kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức, năng lực thực thi công vụ; phân công, phân nhiệm rõ ràng, xử lý công việc dứt điểm, hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...


- Xin ông cho biết một số công việc ngành Nội vụ đã triển khai để thực hiện NQ số 09?


- Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sở cũng phối hợp thẩm định đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền; tham gia góp ý dự thảo quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; dự thảo phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; dự thảo ủy quyền thực hiện công tác lập quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh; chủ trì thẩm định, tham mưu xét, trình khen thưởng gắn với kết quả CCHC, phục vụ nhân dân.


Năm nay, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; ban hành kế hoạch CCHC tỉnh với 11 mục tiêu trọng tâm, 60 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đặc biệt, sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021 và quán triệt triển khai chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch CCHC tỉnh năm 2022; tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo công tác CCHC; thành lập đoàn kiểm tra CCHC tỉnh và kiểm tra 6 đơn vị. Sở cũng trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục trên địa bàn; xây dựng hệ thống báo cáo CCHC tỉnh, tổ chức tập huấn, tham mưu UBND tỉnh cho triển khai hệ thống từ ngày 6-6-2022.


Sở cũng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2022 và các năm tiếp theo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành trả lời trực tuyến phiếu xác định chỉ số PAR Index các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2022 và cấp kinh phí thực hiện theo các nội dung đã phân bổ; ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh… 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã khai giảng 2 lớp chuyên viên, 1 lớp chuyên viên chính, 1 lớp lãnh đạo cấp phòng; cử 7 công chức học lớp chuyên viên cao cấp, 14 cán bộ, công chức học lớp lãnh đạo cấp huyện; triển khai lớp thạc sĩ chuyên ngành quản lý công…


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)