10:09, 27/09/2021

Sư đoàn Bộ binh 305: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 36 học viên

Sư đoàn Bộ binh 305 vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 36 học viên là cán bộ công tác tại các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn, Tiểu đoàn 674 và Cụm 896 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Sư đoàn Bộ binh 305 vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 36 học viên là cán bộ công tác tại các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn, Tiểu đoàn 674 và Cụm 896 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

 

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.


Qua học tập, nghiên cứu, các học viên nhận thức một cách có hệ thống về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng; âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam… Từ đó nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự.


Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 6 học viên đạt loại giỏi, 30 học viên đạt loại khá.


THẾ ANH