Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Hai, 04/02/2019, 06:52 [GMT+7]

Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp

. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa ông, chúng ta bước vào năm 2018 với nhiệm vụ nặng nề là vừa khắc phục hậu quả cơn bão số 12, vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề giai đoạn 2015 - 2020. Xin ông đánh giá những thành tựu cơ bản của năm qua và những bài học gì cần được rút ra?

 


- Tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra đã ảnh hưởng rất lớn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, năm 2018 Khánh Hòa vẫn hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.


Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt trong điều kiện rất khó khăn, nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn đạt trên 21.874 tỷ đồng, bảo đảm cân đối các khoản chi theo kế hoạch; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo; an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại, ngoại giao, hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại được tổ chức thành công đã góp phần quảng bá hình ảnh và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau mưa, bão.


Những kết quả đạt được của năm 2018 là rất phấn khởi, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, tạo đà cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Có được những kết quả như vậy là nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động, nhạy bén xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát thực tiễn yêu cầu của địa phương; đồng thời, mạnh dạn có những giải pháp đột phá để lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


- Xin ông đánh giá những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng năm 2018, nhất là sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?


- Đối với công tác xây dựng Đảng, năm 2018 là năm có nhiều khó khăn với khối lượng công việc rất lớn, nhưng với quyết tâm cao cùng sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên nhiều công việc, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Toàn tỉnh đã tích cực triển khai các chủ trương lớn của Trung ương, nhất là thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Qua sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã giảm 17 đơn vị đầu mối cấp phòng trực thuộc ban, ngành, sở, đơn vị cấp tỉnh và giảm 20 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp; tinh giản 33 biên chế hành chính và 599 biên chế sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều quy định, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ cũng được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Những kết quả đạt được qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


- Thưa ông, Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới như thế nào?


- Các nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII) cũng như Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều là những chủ trương, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính vì vậy, ngay sau khi Trung ương ban hành nghị quyết, quy định, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.


Việc thực hiện tốt các nghị quyết nói trên sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Do vậy, trên cơ sở kết quả bước đầu đã đạt được, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII), nhất là thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Việc nêu gương phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị tỉnh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

 

Hòn Tằm

Hòn Tằm

 

- Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho năm 2019 để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025?


-  Năm 2019 là năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Tỉnh ủy đã cân nhắc, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, Đảng bộ tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 như sau:    


Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đặc biệt là tập trung nguồn lực đầu tư, phát huy hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách. Đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo bền vững.


Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch đô thị, dự án đầu tư, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


Tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh; tích cực thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới.


Ngoài ra, tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị để thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và xây dựng các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tổng kết có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh để tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ 2020 - 2025.


- Xin trân trọng cảm ơn ông!


KHÁNH NINH (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích