10:01, 29/01/2023

Triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TN-MT, được 2 bộ ban hành ngày 29-12-2022; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TN-MT, được 2 bộ ban hành ngày 29-12-2022; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.


Việc ban hành quy chế phối hợp giữa 2 bộ nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ TN-MT đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 bộ; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường.


Nội dung phối hợp gồm: trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của 2 bộ; tham gia xây dựng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật do 2 bộ chủ trì soạn thảo hoặc ban hành; bảo đảm an ninh trật tự trong quản lý tài nguyên, môi trường; bảo vệ cơ quan, công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia do Bộ TN-MT quản lý; phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…


THÁI THỊNH