08:09, 25/09/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo tham mưu quy định mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất cho từng nhóm hành vi vi phạm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để ngay từ ban đầu đối với các hành vi vi phạm (nhất là các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất);

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để ngay từ ban đầu đối với các hành vi vi phạm (nhất là các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả, mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi cụ thể của người vi phạm đã thực hiện.


UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, theo tiêu chí áp dụng chung cho từng nhóm hành vi vi phạm vào thời điểm phù hợp để áp dụng trên địa bàn tỉnh.


THÁI THỊNH