10:07, 14/07/2022

UBND phường Vĩnh Hải: Xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường

Thời gian gần đây, Báo Khánh Hòa phản ánh về việc: Trên đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán dựng dù, che bạt, để bảng hiệu, các bao phế liệu lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở và mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Thời gian gần đây, Báo Khánh Hòa phản ánh về việc: Trên đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán dựng dù, che bạt, để bảng hiệu, các bao phế liệu lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở và mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Khánh Hòa, UBND phường Vĩnh Hải đã tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tất cả những trường hợp báo nêu.


B.K.H