09:10, 14/10/2021

Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; gửi hồ sơ, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28-10 để sở tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 10-11. Riêng UBND huyện Khánh Sơn khẩn trương hoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn năm 2021; gửi hồ sơ, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25-10 để sở thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 30-10.


Duy Nhật