10:09, 14/09/2021

Cần tích hợp trong lập quy hoạch tỉnh

Ngày 14-9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác lập quy hoạch tỉnh và các địa phương nhằm rà soát tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 14-9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác lập quy hoạch tỉnh và các địa phương nhằm rà soát tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh mục thông tin, tài liệu, dữ liệu cần bổ sung đợt 3. Đến ngày 13-9, đã có 13 sở, ngành và 6 địa phương cung cấp dữ liệu; 2/26 doanh nghiệp nhận lời tham gia phỏng vấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất. Trong giai đoạn 1, sở đã nhận được 24 văn bản góp ý của các sở, ngành, địa phương về phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển của tỉnh. Các nội dung chủ yếu phân tích thực trạng tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tổng hợp sơ bộ, khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và đề xuất các nhiệm vụ tạo đột phá. Theo đánh giá của sở, tiến độ thực hiện đang chậm 2 tuần so với kế hoạch đề ra.


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải hoàn thành cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn; những nội dung góp ý cho đồ án phải hoàn thiện trước ngày 20-9 để đến ngày 24-9 báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh và trình Hội nghị Tỉnh ủy vào cuối tháng 9. Việc phỏng vấn doanh nghiệp cần có sự phối hợp với các sở, ngành liên quan, có bảng thống kê chi tiết. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng cùng đơn vị tư vấn cần có giải pháp tiến hành song song, tích hợp việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện với phương án khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.


VĂN KỲ