10:04, 16/04/2020

Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chưa có bảng giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn giải quyết các trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời gian chưa có bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn giải quyết các trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời gian chưa có bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024.


Theo đó, đối với những trường hợp hồ sơ đất đai phát sinh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; giao đất, cho thuê đất hay chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất tiếp nhận từ ngày 1-1 đến 17-2-2020 trên địa bàn tỉnh (trước ngày bảng giá đất có hiệu lực) thì căn cứ giá đất quy định tại Quyết định 04 (18-2-2020) của UBND tỉnh ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định pháp luật.


Trước đó, HĐND tỉnh đã có Thông báo 08 (ngày 3-4-2020) và UBND tỉnh có công văn 3148 (ngày 6-4-2020) hướng dẫn giải quyết vấn đề này.


V.L