10:09, 22/09/2019

Triển khai 276 công trình, dự án đô thị

Năm 2019, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa triển khai 276 công trình, dự án trọng điểm với số vốn hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh triển khai 178 dự án, tổng vốn hơn 7.117 tỷ đồng; thị xã có 81 dự án, tổng vốn hơn 172 tỷ đồng và 17 dự án đô thị loại V, tổng vốn gần 15 tỷ đồng.

Năm 2019, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa triển khai 276 công trình, dự án trọng điểm với số vốn hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh triển khai 178 dự án, tổng vốn hơn 7.117 tỷ đồng; thị xã có 81 dự án, tổng vốn hơn 172 tỷ đồng và 17 dự án đô thị loại V, tổng vốn gần 15 tỷ đồng.


Thị xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra theo Kế hoạch Chương trình phát triển đô thị thị xã 2019. Về phát triển đô thị, tập trung bố trí nguồn vốn cho các công trình trọng điểm; xem xét, cân đối vốn, thúc đẩy đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách; có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề, tìm sinh kế cho lao động trong vùng phát triển đô thị. Về phát triển hạ tầng, ưu tiên phát triển khu vực bến cảng tổng hợp và chuyên dùng cho tàu biển trọng tải lớn phía nam Khu Kinh tế Vân Phong; nâng cấp, mở rộng hệ thống đường đạt chuẩn; cung ứng đầy đủ điện, nước, dịch vụ viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm ngập hạ lưu...


V.L