10:08, 12/08/2019

Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện phong trào với các nội dung: hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni-lông; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường...


UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy vào điều kiện, khả năng của đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai; các sở: Công thương, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch triển khai cụ thể trong ngành, lĩnh vực quản lý, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan trước ngày 15-9...


V.THÀNH