21:06, 14/05/2024

Triển khai đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh

K.D

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai Thông tư số 24, ngày 11-12-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh.

Học sinh Trường Tiểu học Diên Điền (huyện Diên Khánh).
Học sinh Trường Tiểu học Diên Điền (huyện Diên Khánh).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” theo đúng quy trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập hàng năm nhằm đạt được các tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập”. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức kiểm tra và đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh theo quy định; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện.

K.D