11:01, 29/01/2023

Thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo và các trường trực thuộc triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo và các trường trực thuộc triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phù hợp với địa phương, đơn vị; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, tăng cường hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong các hoạt động giáo dục, hướng dẫn thực hành về dinh dưỡng và các hoạt động thể lực phù hợp cho trẻ em, học sinh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các hoạt động về dinh dưỡng hợp lý trong trường học, bữa ăn học đường, an toàn thực phẩm, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh, quản lý căng tin trường học. Đồng thời, không quảng cáo và kinh doanh đồ uống có cồn, đồ uống có đường và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe trong trường học và bên cạnh trường học theo quy định; đẩy mạnh hoạt động liên quan đến dinh dưỡng hợp lý cho học sinh trong Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025…


K.D