11:08, 08/08/2022

Xây dựng tổ hợp môn lớp 10 theo chương trình mới

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các trường THPT xây dựng tổ hợp môn học và chuyên đề học tập lựa chọn đối với lớp 10 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các trường THPT xây dựng tổ hợp môn học và chuyên đề học tập lựa chọn đối với lớp 10 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.


Sở yêu cầu các trường, trong quá trình xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập cần lưu ý: Tổng số môn học lựa chọn là 9 môn; tổ hợp môn học lựa chọn gồm 4 môn học bất kỳ trong 9 môn học lựa chọn này. Các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải phù hợp với định hướng nghề nghiệp (học sinh chỉ được chọn cụm chuyên đề trong các môn học bắt buộc và các môn học đã lựa chọn).


Đối với các môn học có nội dung lựa chọn (Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật), sở hướng dẫn như sau: môn Công nghệ có 2 nội dung lựa chọn theo 2 phân môn (thiết kế và công nghệ, công nghệ trồng trọt); môn Giáo dục thể chất có 4 nội dung lựa chọn (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ), nhà trường cần bố trí dạy học các nội dung cho phù hợp nhu cầu học sinh và đội ngũ giáo viên hiện có. Đối với môn Âm nhạc và Mỹ thuật, các trường cần có phương án tổ chức giảng dạy hài hòa trong 3 năm THPT, tránh trường hợp năm sau không đủ giáo viên để phân công giảng dạy.


K.D