03:10, 17/10/2020

Nghiệm thu đề án quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sáng 16-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề án "Nghiên cứu các giải pháp quản lý  công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025". Đề án do ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính và các cộng sự thực hiện từ tháng 11-2018 đến 2-2020.

Sáng 16-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề án “Nghiên cứu các giải pháp quản lý  công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025”. Đề án do ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính và các cộng sự thực hiện từ tháng 11-2018 đến 2-2020.


Đề án đã đánh giá tình hình quản lý thu - chi NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2018; những mặt còn hạn chế trong các chính sách và công tác quản lý thu - chi ngân sách thời gian qua và nguyên nhân của những hạn chế này; các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác thu - chi NSNN... Qua đó, đề xuất một số giải pháp, cơ chế nhằm đẩy mạnh thu NSNN, tăng cường hiệu quả chi NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025... Ngoài ra, đề án còn đề xuất giải pháp triển khai thí điểm xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập và giao dự toán NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo kết quả đầu ra...


Kết quả nghiên cứu của đề án sẽ đóng góp quan trọng trong công tác quản lý thu chi ngân sách của tỉnh trong bối cảnh cần nhiều nguồn lực hơn nữa để tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa và đảm bảo nguồn lực chi an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, tìm ra được nhiều giải pháp để tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu tương lai.


Chí Trung