Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thứ Hai, 05/08/2019, 05:30 [GMT+7]

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri thực hiện Kết luận số 51 ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khánh Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống trường, lớp phát triển đa dạng; chất lượng GD-ĐT từng bước được nâng lên; quy mô và cơ cấu giáo dục ngày càng đổi mới; đào tạo lao động từng bước gắn với nhu cầu xã hội; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014; tỷ lệ trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp hàng năm đều đạt hơn 99%; hoàn thành đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục sớm hơn thời gian quy định. Tuy nhiên, việc đổi mới toàn diện GD-ĐT còn một số hạn chế; công tác quản lý giáo dục có nơi còn buông lỏng; đầu tư tài chính từ ngân sách nhà nước cho công tác GD-ĐT còn hạn chế; công tác phân luồng định hướng cho học sinh THCS và THPT chưa hiệu quả…


Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết số 29. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, công tác phân luồng học sinh sau THCS, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD-ĐT; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở GD-ĐT.


N.D

.

các thông tin tiện ích