22:31, 04/03/2024

Nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu 

HỒNG ĐĂNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian qua gặp không ít trở ngại, vướng mắc, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

69,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay, toàn tỉnh có 64/92 xã (đạt 69,5% số xã) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hầu hết các xã ở đồng bằng đều đã đạt chuẩn NTM.

Ngoài những kết quả đạt được, chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19, các tiêu chí, chỉ tiêu của chương trình có nhiều thay đổi, nâng cao hơn nhiều so với trước, trong khi tỉnh đang ở vào thời kỳ quy hoạch. Các yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và kết quả thực hiện chương trình. Do đó, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước (73,65%); một số tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm còn thấp; một số mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 08 chưa đạt yêu cầu.

Diên Khánh đang hoàn tất hồ sơ để công nhận huyện NTM 2023 (ảnh BKH)
Diên Khánh đang hoàn tất hồ sơ để được công nhận huyện nông thôn mới 2023. Ảnh: Thiện Tâm

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngoài nguyên nhân khách quan, kết quả chương trình chưa như mong đợi có nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Cơ quan có thẩm quyền chưa lãnh đạo, chỉ đạo để hướng dẫn giải quyết dứt điểm những lúng túng của một số địa phương trong việc lựa chọn phân bổ nguồn lực đầu tư xây dựng chương trình NTM hay chương trình phát triển đô thị; chưa có kế hoạch cụ thể điều chỉnh, bổ sung việc tham gia chương trình NTM đối với một số xã bị ảnh hưởng trong quá trình lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch; một số cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của tỉnh chưa được cụ thể hóa kịp thời. Ngoài ra, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chương trình; việc cụ thể hóa Nghị quyết số 08 còn chậm; việc huy động nguồn lực từ xã hội tham gia chương trình chưa cao; còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước… cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình.

Không hạ thấp chỉ tiêu  

Trong số 92 xã tham gia chương trình NTM, Nghị quyết số 08 đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có 75 xã NTM, trong đó có 37 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu; 2 huyện Vạn Ninh và Cam Lâm đạt chuẩn huyện NTM, huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, TP. Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; không còn xã dưới 15 tiêu chí. Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép việc điều chỉnh, gia giảm lộ trình các xã đạt chuẩn NTM nhưng phải đảm bảo không hạ thấp chỉ tiêu số lượng xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025 đã nêu trong Nghị quyết số 08.

Xã NTM Ninh Hưng (Ninh Hòa) đang hoàn tất hồ sơ để được công nhận xã NTM nâng cao 2023.
Xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa) đang hoàn tất hồ sơ để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Để đạt được mục tiêu, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp về việc quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 08; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung rà soát, xem xét, quyết định việc điều chỉnh các xã tham gia chương trình NTM phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm không hạ thấp chỉ tiêu số lượng theo Nghị quyết số 08; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, tránh tình trạng chậm triển khai công việc do thiếu văn bản hướng dẫn; ưu tiên, bố trí nguồn lực nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu còn thấp, nhất là chỉ tiêu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Xã Sơn Bình, Khánh Sơn đang phấn đấu trở thành xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Sơn Bình, Khánh Sơn đang phấn đấu trở thành xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để chậm trễ, kéo dài, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu và phối hợp tham mưu thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân xây dựng NTM; phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thành công.

Trong số các địa phương, Diên Khánh có 16/16 xã NTM, 6 xã NTM nâng cao và đang hoàn tất hồ sơ để được xét công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2023. Toàn bộ 7 xã của Nha Trang cũng đã đạt NTM, trong đó có 2 xã đạt xã NTM nâng cao. Số xã NTM ở Vạn Ninh là 10/11; Ninh Hòa 16/20, Cam Lâm 10/12, Cam Ranh 4/6. Trong số 13 xã ở Khánh Vĩnh mới chỉ có xã Sông Cầu đạt chuẩn NTM; toàn bộ 7 xã ở Khánh Sơn chưa có xã nào đạt chuẩn.

HỒNG ĐĂNG