10:03, 16/03/2022

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn số 51 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn số 51 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022.


Theo đó, nội dung pháp luật trọng tâm cần tuyên truyền gồm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung có tác động lớn đến xã hội, được dư luận quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, biển đảo; gia đình, trẻ em… Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam như: pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho công nhân, viên chức, lao động; các chính sách phục hồi thị trường lao động, việc làm, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn làm công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật; chú trọng chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; đổi mới hình thức tuyên truyền và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng Internet, mạng xã hội…


V.G