Nha Trang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ Tư, 03/06/2020, 23:27 [GMT+7]

Nha Trang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 22-11-2016 của Thành ủy Nha Trang về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016 - 2021, nhiều chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.


Nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch


Tính đến tháng 3-2020, công tác phát triển nhân lực của TP. Nha Trang đã đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh và vị trí việc làm đang đảm nhận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Có 12/21 chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch phát triển nhân lực TP. Nha Trang giai đoạn 2016 - 2021 đã hoàn thành; 3 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành vào năm 2021; một số chỉ tiêu tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

 

Bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang.

Bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang.


Đối với khối đảng, đoàn thể thành phố, cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên đạt 98,65% (chỉ tiêu đề ra đến năm 2021 là 95%), có trình độ trung cấp chính trị trở lên đạt 90,54% (chỉ tiêu đề ra 95%); cán bộ đương chức và dự nguồn lãnh đạo các cơ quan đảng, Mặt trận và đoàn thể cấp thành phố có trình độ sau đại học đạt 7,81% (chỉ tiêu đề ra 15%). Cán bộ, công chức khối hành chính có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 97,98% (chỉ tiêu đề ra 100%); đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo quy định đạt 100%, có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn đạt 95,96%, trình độ tin học đạt chuẩn đạt 100% (các chỉ tiêu này đề ra 95%). Công chức, viên chức khối sự nghiệp (không tính sự nghiệp giáo dục và đào tạo) có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 86,14% trở lên (chỉ tiêu đề ra 85%). Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 97,61% (chỉ tiêu đề ra 100%); cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền có trình độ đại học trở lên đạt 87,32% (chỉ tiêu đề ra 78%), có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị đạt 16,9% (chỉ tiêu đề ra 18%). Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, số giáo viên tiểu học có trình độ trên chuẩn 1.281/1.457 người, đạt 87,92% (chỉ tiêu 88%); số giáo viên THCS có trình độ trên chuẩn 1.098/1.255 người, đạt 87,49% (chỉ tiêu 82%)… Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 55,54%. Tổng kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn hơn 1,1 tỷ đồng.


Một số khó khăn


Trong quá trình triển khai nghị quyết có một số khó khăn, hạn chế. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: ở một số địa phương, công tác đào tạo, bồi dưỡng đôi lúc chưa gắn với quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế, khối lượng công việc nhiều nên một số trường hợp chưa thể sắp xếp, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức đi học. Một số cán bộ, công chức đã lớn tuổi, gần nghỉ hưu nên không thể chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị. Thành phố không thể chủ động trong việc đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị mà phụ thuộc vào kế hoạch mở lớp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và chỉ tiêu được Tỉnh ủy phân bổ hàng năm. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhu cầu học nghề quá ít so với lao động nông thôn trên địa bàn; các lớp dạy nghề phi nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh và hiệu quả sau đào tạo nghề chưa cao; nhiều nghề đào tạo không phù hợp nên ra nghề không tìm được việc làm.


Theo ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Nha Trang, để tiếp tục thực hiện công tác phát triển nhân lực theo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 05, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, các cấp ủy cần tăng cường quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, thực hiện tuyển dụng công chức phải căn cứ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm theo đúng quy định, đảm bảo tính cạnh tranh và thu hút nhân tài; cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc công chức, viên chức thuộc nguồn quy hoạch của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ đủ chuẩn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm và mục tiêu của kế hoạch; tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ có năng lực về làm lãnh đạo tại các xã, phường có khó khăn về nguồn nhân lực…


NAM DU
 

.

các thông tin tiện ích