10:04, 06/04/2020

Khánh Vĩnh: Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Ngày 6-4, UBND huyện Khánh vĩnh ban hành công văn về việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2020.
 

Ngày 6-4, UBND huyện Khánh vĩnh ban hành công văn về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trong năm 2020.
 
Theo đó, giao UBND các xã, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở, tiến hành bầu bổ sung, thay thế đội ngũ hòa giải viên đảm bảo các tổ hòa giải đủ về số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng được nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục những người có trình độ, am hiểu pháp luật, người có uy tín tại địa phương, luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên, chấp hành viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn đang thường trú tại địa phương làm hòa giải viên ở cơ sở; giao Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở theo quy định, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện, tổng hợp kết quả, tham mưu UBND huyện báo cáo gửi UBND tỉnh theo quy định.
 
V.THÀNH