10:06, 01/06/2022

Giám sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc ở Ninh Hòa

Sáng 1-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

 

Sáng 1-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Hiện nay, toàn thị xã có 21 dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là dân tộc Ê đê, chủ yếu sinh sống tập trung ở 2 xã Ninh Tây và Ninh Tân. Trên địa bàn thị xã có 3 di tích cấp quốc gia, 64 di tích cấp tỉnh. Các lễ hội truyền thống của người dân vẫn còn được lưu giữ và thực hành theo định kỳ hàng năm; các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca truyền thống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào vẫn còn được lưu giữ. Thị xã đã thành lập được câu lạc bộ bài chòi cổ dân gian; có 2 nghệ nhân được phong danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đã được quan tâm, hoạt động quảng bá đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, thị xã còn gặp khó khăn về đội ngũ nhân sự làm công tác văn hóa từ cấp huyện đến cấp xã; kinh phí hoạt động còn eo hẹp; cơ sở vật chất còn thiếu thốn…


Đoàn giám sát đã trao đổi, đóng góp ý kiến vào một số nội dung liên quan. Đối với những kiến nghị của thị xã, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp ý kiến phản ánh vào cuối đợt giám sát.


N.T