09:04, 03/04/2019

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh

Ngày 3-4, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về xem xét nội dung dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh.

 

Ngày 3-4, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về xem xét nội dung dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh.


Theo Hội đồng tư vấn Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh, qua học tập kinh nghiệm tại các địa phương, cùng với việc tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, dự thảo nội dung Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh được lập 3 phần: phần giới thiệu, 7 chủ đề chính, phần kết luận. So với đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó, dự thảo đề án lần này có sự bổ sung, điều chỉnh về một số chủ đề. Cụ thể, 7 chủ đề chính của dự thảo đề án gồm: Cư dân Khánh Hòa xưa (thời tiền sơ sử); Khánh Hòa thời vương quốc Chăm Pa; Từ dinh Thái Khang đến Khánh Hòa (1653 - 1831); Đấu tranh giành độc lập (1858 - 1975); TP. Nha Trang; Văn hóa miền núi Khánh Hòa; Khánh Hòa và văn hóa biển đảo.  


Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự họp góp ý, ông Nguyễn Đắc Tài cho rằng bản dự thảo đề án đã có sự chuẩn bị tốt về nội dung, hình thức. Ông đề nghị Hội đồng tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo đề án cho phong phú, sát với thực tế; chuẩn bị bản tóm tắt đề án và bản giải trình phải ngắn gọn, chặt chẽ, rõ ràng để trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.


N.T