10:03, 08/03/2023

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 30/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023;

THÔNG BÁO


Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023


Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 30/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023;


Ngày 01/02/2023, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 253/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023; theo đó, thời gian kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ vào 17 giờ ngày 02/3/2023. Tuy nhiên, đến nay số lượng hồ sơ tham gia dự tuyển chưa đảm bảo theo Kế hoạch tuyển dụng.


Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023, như sau:


1. Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 03/3/2023 đến hết ngày 15/3/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


2. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ, Khu Liên cơ I, số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 253/TB-SNV ngày 01/02/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023.


Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;


Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố;


UBND các xã, phường, thị trấn và niêm yết tại trụ sở Hội đồng tuyển dụng (Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa).


Mọi thông tin liên quan đến việc tuyển dụng và chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa, vui lòng liên hệ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ qua số điện thoại: (0258)3828.494 để được hướng dẫn, giải đáp. Trân trọng.